0933 39 6622

JOTEENES®PAT: Mastic trét phẳng cho sàn bê tông